Przedszkole 37
w Lublinie

Witamy na stronie internetowej Naszego Przedszkola

Jesteśmy placówką publiczną, położoną w bardzo atrakcyjnej dzielnicy Lublina, przyjazną dziecku i rodzicom. Zapewniamy opiekę dydaktyczno - wychowawczą dzieciom w wieku 2,5 - 6 lat. W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Oferujemy ciekawy program i szeroki wybór zajęć dodatkowych.
PRZEDSZKOLE CZYNNE JEST W GODZ: 6.00 - 17.00
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!

PRZYJACIELE DZIECI!

Serdecznie prosimy o przekazanie dowolnej kwoty darowizny na rzecz naszego Przedszkola na konto:

Bank PekaO S.A. nr
40 1240 1503 1111 0010 0137 0165

AKTUALNOŚCI

W dniu 21.03.2017 roku w naszym Przedszkolu odbyła się " Przedszkoliada" w ramach ogólnopolskiego systemu rozrywki ruchowej, mająca na celu aktywizację ruchową dzieci. Głównym celem zajęć jest kształtowanie u dzieci zainteresowania ruchem oraz kulturą fizyczną. Serdecznie zachęcamy rodziców do zgłaszania uczestnictwa dzieci w zajęciach.
W dniu 20.03.2017. Julia B., Natalia O., Adrian J. z grupy 5 -ej oraz Kuba C. z grupy 9-tej wzięli udział w Międzyprzedszkolnym przeglądzie piosenki i poezji o Lublinie ,, Lublin w piosence i wierszu'' zorganizowanym przez Przedszkole nr 54 w Lublinie . Występ naszych przedszkolaków był rewelacyjny.
Przedszkole Nr 37 w Lublinie zaprasza twórczych nauczycieli i ich wychowanków do wzięcia udziału w „ Przeglądzie Piosenki Autorskiej” W ramach VII edycji „Przedszkolnych Targów Europejskich” My nauczyciele jesteśmy w społeczeństwie tą grupą ,w której rozwijanie talentów i artystyczna wrażliwość wpisane są w procesy dydaktyczne. Pragniemy przychylnie zaprosić twórczych i kreatywnych nauczycieli do udziału w „Przeglądzie Piosenki Autorskiej”-którą każdy może tworzyć w ramach VII edycji „ Przedszkolnych Targów Europejskich”. Celem przeglądu jest promocja artystycznych pasji nauczycieli poprzez dzieci w dziedzinie muzyki. ORGANIZATOR PRZEGLĄDU: Przedszkole nr 37 w Lublinie ul. Zakopiańska 3, tel. 81 741 64 22. CELE PRZEGLĄDU: ● promocja artystycznych pasji nauczycieli poprzez dzieci w dziedzinie muzyki, ● propagowanie form kulturalnego spędzania czasu; ● rozwijanie u dzieci wiary we własne siły; ● promowanie młodych, uzdolnionych wykonawców; ● integracja środowisk przedszkolnych. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU: ● Maj, scena widowiskowa w ogrodzie przedszkola nr 37 Rejestracja wykonawców do 30.03. 2017r. REGULAMIN 1. Przegląd Piosenki Autorskiej skierowany jest do nauczycieli i dzieci 5-6 letnich. 2. Wykonawcami utworów mogą być soliści lub zespoły wokalno-taneczne (max. 5 dzieci). 3. Czas trwania prezentacji max. 4 min. 4. Dzieci prezentują piosenki stworzone przez nauczycieli – zarówno tekst jak i muzykę lub sam tekst do podkładu muzycznego wybranego utworu polskiego lub zagranicznego 5. Przedszkole może zgłosić do Przeglądu tylko jeden utwór muzyczny. Obowiązuje podkład instrumentalny, dopuszczalny jest akompaniament instrumentu klawiszowego. 6. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest dostarczenie karty zgłoszenia i oświadczenia ( zał. 1, 2, 3 ), jak również tekstu autorskiej piosenki, a także przesłanie pliku mp3 z muzyką na adres organizatora: poczta@p37.lublin.eu do dnia 30. 04 2017r. , . 7. Przegląd odbędzie się w miesiącu Maju 2017 roku na terenie Przedszkola Nr 37 . Dokładna data będzie podana po dniu 31 marca po otrzymaniu zgłoszeń. W razie pytań prosimy o kontakt na adres mailowy poczta@p37.lublin.eu lub numer tel.:81 741 64 22 8. Każdy uczestnik Przeglądu zostaje nagrodzony dyplomem uczestnictwa oraz drobnymi upominkami. 9. Wszystkie kwestie sporne nie ujęte w regulaminie rozstrzygać będzie organizator Przeglądu. 10. Organizator zastrzega sobie prawo do audiowizualnej rejestracji prezentacji oraz publikowania zdjęć w materiałach promocyjnych związanych z Przeglądem, a powstały materiał będzie wyłączną własnością organizatora. ORGANIZATOR ZAPEWNIA: ● profesjonalny sprzęt nagłaśniający wraz z mikrofonami; ● odtwarzacz CD oraz KEYBOARD. Szczegółowych informacji dotyczących Przeglądu udziela nauczycielka Przedszkola nr 37: Barbara Tylec oraz Pani dyrektor Mariola Michalska Załącznik nr 1 KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW PRZEGLĄDU PIOSENKI AUTORSKIEJ PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI Lp. INFORMACJE DOTYCZĄCE UCZESTNIKÓW 1. NAZWISKA I IMIONA WYSTĘPUJĄCYCH DZIECI 1. 2. 3. 4. 5. 2. PRZEDZIAŁ WIEKOWY 3. NAZWA PLACÓWKI 4. ADRES PLACÓWKI 5. NR TELEFONU 6. E-MAIL KONTAKTOWY 7. NAZWISKA I IMIONA NAUCZYCIELI AUTORÓW TEKSTU 1. 2. 3. 8. TYTUŁ UTWORU 9. RODZAJ AKOMPANIAMENTU ORAZ ILOŚC POTRZEBNYCH MIKROFONÓW Załącznik nr 2 Oświadczenie Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych mojego dziecka dla potrzeb Przeglądu, oraz wykorzystanie wizerunku mojego dziecka w środkach masowego przekazu oraz na stronach internetowych Przedszkoli biorących udział w Przeglądzie. Oświadczam, że nie będę rościć żadnych praw z tytułu publikacji w środkach masowego przekazu, dotyczących danych mojego dziecka oraz jego wizerunku. ……………………………………………………….. Data i podpis Rodzica lub Prawnego Opiekuna Załącznik nr 3 Oświadczenie Wyrażam zgodę na publiczne upowszechnienie mojego autorskiego tekstu piosenki podczas „ Przeglądu Piosenki Autorskiej”. ………………………………………………………… Data i podpis nauczyciela
zobacz wszystkie »
Biuletyn Informacji Publicznej